A Díva Fashion Nagykanizsa Kanizsa Centrum Facebook üzenőfali játék szabályzata és részvételi feltételi

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.
1. A Játék szervezőjeJelen szabályzat a Díva-Fashion Kft. (továbbiakban: Szervező, adószám: 26199265-2-20, székhely: 8800 Nagykanizsa Kazinczy Ferenc utca 1. II emelet 1.) által kezelt, karbantartott Díva Fashion Nagykanizsa Kanizsa Centrum Facebook oldalán futó „üzenőfali játékra” vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.2.Részvételi feltételek2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook és/vagy Instagram profillal (”Facebook profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt (a) a Rajongói oldal (jelen játék esetében az Facebook oldal) felületén posztolt kérdésre válaszol) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt (a) a Rajongói oldal (jelen játék esetében az Facebook oldal) felületén posztolt kérdésre válaszol(”Poszt”) (jelen Játék esetében hozzászólásban leírja kivel vacsorázna az étteremben) Játékszabályzatban megfogalmazottak szerint),és (b) elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Rajongói oldalhoz csatlakozással a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (Facebook név, Facebook ID) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető, módosítható, törölhető, mert ez befolyásolhatja a játékban való részvételt.2.3. A Játékból ki vannak zárva a Díva-Fashion Kft., dolgozói és ezen Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.2.4. A Játékosok a Rajongói oldalhoz csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra (Facebook név, Facebook profilkép és Facebook ID). Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) a Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.2.6. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.2.7. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.2.11. A Játékból továbbá kizárásra kerülnek azok a Játékosok is, akik Pályázata• sértheti más szerzői jogait,• olyan elemeket tartalmaz, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,• erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló kijelentéseket tartalmaznak,• pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,• a Díva Fashion Nagykanizsa márkára és a termékekre vonatkozó sértő kijelentéseket tartalmaz,• a Díva Fashion Nagykanizsa versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket tartalmaznak,• bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,• tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot,• tartalmazhat bűncselekményre vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,• tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket,• sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését, illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jóízlést,• személyekről készült képmást tartalmaz, annak személyes igazolható beleegyezése nélkül.3.A Játék IdőtartamaA Játék 2021.01.20. 12 óra 00 perctől – 2021.02.10. 23 óra 00 percig tart.Nyertes kiválasztása: 2021.02.11. naponEredményhirdetés: 2021.02.11. napon a Játékot hirdető Facebook üzenőfali bejegyzés alá komment formájában a Díva Fashion Nagykanizsa Kanizsa Centrum Facebook oldalán.4.A Játék meneteNyertes Pályázatok, Nyeremények4.1 A játékosoknak a „Díva Fashion webshop nyereményjáték” poszt alatt kommentben meg kell jelölniük, ki az aki örülne egy Díva ajándékkártyának, továbbá el kell fogadniuk a Díva Fashion listájára való feliratkozást a weboldalon. Egy személy több kommentet is írhat, de nyereményre viszont csak egyszer jogosult mindenki. A feladatot teljesítők vehetnek részt a 4.2 pontban írt sorsoláson.4.2. Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között összesen 2 db nyertest határoz meg szubjektív megítélés alapján. A nyertes meghatározását gépi sorsolás végzi, melynek során automatikusan kerül kiválasztásra 2 db nyertes.4.3. Nyeremény:1 db 10.000 Ft értékű Díva Fashion ajándékutalvány, amelyet a nyertesek beválthatnak a Díva Fashion webshopjában (www.divafashion.hu)

1 db 25.000 Ft értékű Díva Fashion ajándékutalvány, amelyet a nyertesek beválthatnak a Díva Fashion webshopjában (www.divafashion.hu)A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.4.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.5.Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása5.1 A Szervező a Játék eredményét a 4.2 pontban írt nyertes meghatározását követően 12 órán belül a Rajongói oldalon kommentben közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékosok közül a Nyertesek Facebookon megadott neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertesekkel a Lebonyolító Facebook üzenetben (”Értesítés”) veszi fel a kapcsolatot és egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb 5 munkanaponbelül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben.Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.5.2. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.6.Adózás, költségekA Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.7.Adatvédelem, személyhez fűződő jogok7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:7.1.1 Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat (Facebook név és ID – a nyertesség esetén lévő beazonosítás céljából, valamint teljes név - a nyeremény átvétele idején a beazonosítás céljából kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;7.1.2 nyertesség esetén Facebook nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a sorsolás eredményhirdetésére készített posztban;7.1.3 A Játékos írásos véleményét a szolgáltatásról a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és7.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.
A megadott személyesadatok kezelője: Díva-Fashion Kft.7.3. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a 3. pontban megjelölt Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.7.4. A játékosok adatai csak az eredményhirdetésig kerülnek feldolgozásra, nyertesség esetén pedig a nyeremény átvételének idejéig.7.5. A Szervező, illetve a Lebonyolító adatokat nem tárol, csupán a nyeremény átadásáig tartja fenn, azt követően mindenhonnan törlésre kerülnek.7.6. A nyertes adatainak megadásával (teljes név) a Szervező és a Lebonyolító bizalmasan bánik, adattovábbítás kizárólag a két fél között történik, harmadik félhez nem történik továbbítás.8.Vegyes rendelkezések8.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.8.2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, vagy a nyeremény átadás helyszínére az egyeztetett időpontban nem megy el, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.8.4. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.8.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.8.6. A beküldött Pályázatokat egy moderációs bizottság fogja ellenőrizni, és amennyiben az nem felel meg a jelen szabályzat feltételeinek, a Szervező fenntartja a jogot az adott Játékos játékból való kizárására.8.7. Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.8.8. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.8.9. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.Szervező: Díva-Fashion Kft.2021.01.19. NagykanizsaAz űrlap alja